چرخ امشب که به کام دل ما خواسته گشتن           دامن وصل تو نتوان به رقیبان تو هشتن

نتوان از تو برای دل همسایه گذشتن                      شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن

                                     تا به همسایه نگوید که تو در خانه ی مایی

سعدی این گفت و شد از گفته ی خود باز پشیمان    که مریض تب عشق تو هدر گوید و هذیان

به شب تیره نهفتن نتوان ماه درخشان                    کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان

                                     پرتو روی تو گوید که تو در خانه ی مایی

*سعدی به روایت شهریارارسال توسط سید محمد

mirmasoomi88